कार्यालय सहयोगी र मेस्तर/सर-सफाईकर्मी पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।