१५ शैयाको अस्पताल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र को लागी निमन्त्रणा .