नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माणको लागि बोलपत्रको लागि आमन्त्रित ।