नगरको विद्यालयहरुको अवस्था, भौतिक संरचना निमार्णको बारेमा अनुगमन गर्दै ।